Algemene Voorwaarden

1.     Begrippen

1.1. Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die een opdracht geeft aan School van de Basis.
1.2. Partijen: Opdrachtgever en School van de Basis.
1.3. Deelnemer: een natuurlijk persoon die gebruik maakt van door School van de Basis aangeboden diensten
1.4. Bedrijfstrainingen: trainingen gericht op Deelnemers behorend tot één bedrijf of instantie
1.5. Aanvang: het uur waarop de overeengekomen training of activiteit volgens de geaccordeerde offerte aanvangt.

2.     Toepassing

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij School van de Basis partij is.
2.2 Opdrachtgever en/of Deelnemer verklaart zich bij aanmelding voor een training of opleiding schriftelijk met de toepasselijkheid en de inhoud van deze Algemene Voorwaarden bekend.
2.3 Sluit een derde ten behoeve van Opdrachtgever en/of Deelnemer de overeenkomst met School van de Basis, dan staat deze derde ervoor in dat Opdrachtgever en/of Deelnemer deze voorwaarden kent en heeft aanvaard, bij gebreke waarvan de derde aan deze voorwaarden is gebonden als ware hij zelf Opdrachtgever of Deelnemer.

3.     Geheimhouding

3.1 Partijen erkennen dat de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan hen bekend zijn/worden in het kader van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst een strikt vertrouwelijk karakter hebben.
3.2 Geen der Partijen zal direct of indirect de inhoud van de relatie alsmede de gegevens en informatie welke aan haar bekend worden aan derden bekendmaken.
3.3 De verplichtingen bedoeld in 3.1 en 3.2 gelden zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan.

4.     Totstandkoming van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en School van de Basis

4.1 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en School van de Basis komt tot stand wanneer de door Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte School van de Basis heeft bereikt of wanneer Opdrachtgever en/of Deelnemer zich online aangemeld heeft, tenzij door Partijen anders wordt overeengekomen.
4.2 In geval van trainingen zal tussen Deelnemer en School van de Basis eerst een intake gesprek plaatsvinden. Op basis van het intake gesprek bepaalt School van de Basis of Deelnemer is toegelaten tot de betreffende training. Daarna volgt inschrijving volgens de onder 4.1 vermelde voorwaarden.
4.3 Deelnemer heeft gedurende 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

5. Annulering door Opdrachtgever en/of Deelnemer

5.1 Indien de Opdrachtgever en/of Deelnemer de overeengekomen datum voor een training, persoonlijke therapie of andere dienst annuleert of wijzigt, geldt het volgende.
-Bij annulering tot veertien dagen voor Aanvang: Opdrachtgever en/of Deelnemer is 50% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan School van de Basis en ontvangt hiervoor een factuur.
-Bij annulering van veertien tot en met zeven dagen voor Aanvang: Opdrachtgever en/of Deelnemer is 75% van het factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan School van de Basis en ontvangt hiervoor een factuur.
-Bij annulering binnen zeven dagen voor Aanvang: Opdrachtgever en/of Deelnemer is het gehele factuurbedrag volgens de offerte verschuldigd aan School van de Basis en ontvangt hiervoor een factuur.
5.2 Het voorgaande geldt een en ander onverminderd het recht op verdere schadeloosstelling indien daartoe gronden aanwezig zijn.
5.3 Indien verschuiven of annuleren van een training voor School van de Basis kosten aan derden met zich meebrengt dan is School van de Basis gerechtigd deze bij Opdrachtgever en/of Deelnemer in rekening te brengen.
5.4 Wanneer een deelnemer bij aanvang van de training niet verschijnt, slechts een deel van de training kan bijwonen of tussentijds zijn deelname stopzet, bestaat geen recht op verrekening in verband hiermee in het factuurbedrag.
5.5 Als Opdrachtgever en/of Deelnemer de uitvoering van de overeenkomst van Partijen tussentijds beëindigt, bestaat geen recht op verrekening hiervan in het factuurbedrag tenzij voor die creditering bijzondere gronden bestaan.

6. Annulering door School van de Basis

6.1 School van de Basis kan trainingen annuleren in geval van overmacht en van ziekte van de paardencoach, de therapeut, de docent en/of de paarden indien in redelijkheid geen gelijkwaardige vervanging is te vinden. In dit geval van annulering vervalt de verplichting tot betaling bij Opdrachtgever en/of Deelnemer.
6.2 School van de Basis kan trainingen annuleren indien het minimum aantal deelnemers niet is behaald.
6.3 School van de Basis is gerechtigd op ieder moment zonder opzegtermijn de overeenkomst met Opdrachtgever en/of Deelnemer tussentijds te beëindigen wanneer bij herhaling en ondanks waarschuwing Opdrachtgever en/of Deelnemer de door School van de Basis gestelde huisregels overtreedt, dan wel zich anderszins zodanig gedraagt dat in redelijkheid het laten voortduren van de overeenkomst niet kan worden gevergd van School van de Basis.
6.4 Tussentijdse opzegging als hier bedoeld ontslaat Opdrachtgever en/of Deelnemer niet uit zijn overeengekomen financiële verplichtingen.

7. Uitvoering van de opdracht

7.1 Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, is School van de Basis bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.
7.2 Opdrachtgever en/of Deelnemer is alleen tot betaling in verband hiermee verplicht als dit in de offerte is vermeld of bij nadere overeenkomst tussen partijen afgesproken.
7.3 School van de Basis staat in voor de bekwaamheid van deze derden als door School van de Basis ingeschakelde hulppersonen.

8. Facturatie en betaling

8.1 Het volgens de voor akkoord getekende offerte verschuldigde factuurbedrag dient uiterlijk twee weken voor de Aanvang aan School van de Basis betaald te zijn.
8.2 Bij overeenkomsten die tot stand komen binnen de boven gestelde betalingstermijn, dient het factuurbedrag per ommegaande betaald te worden.
8.3 Is de factuur niet binnen de onder bedoelde termijn voldaan, dan is School van de Basis niet gehouden de in de overeenkomst bedoelde verplichtingen na te komen.
8.4 In de factuurprijs zijn tenzij anders overeengekomen begrepen de kosten voor het gebruikmaken van accommodatie, trainingsmaterialen, consumpties en maaltijden.
8.5 Reis en transferkosten zijn niet in de factuurprijs inbegrepen, tenzij dit in de offerte anders is aangegeven.
8.6 Voldoening van het factuurbedrag kan plaatsvinden door middel van overboeking aan School van de Basis of door middel van Ideal.

9. Aansprakelijkheid

9.1 Deelname aan activiteiten van School van de Basis geschiedt op eigen risico.
9.2 De aansprakelijkheid van School van de Basis reikt niet verder dan het door Opdrachtgever en/of Deelnemer betaalde factuurbedrag.
9.3 School van de Basis is niet aansprakelijkheid voor schade die niet op voor de branche gebruikelijke voorwaarden kon worden verzekerd.
9.4 Voor schade aan of met door Deelnemers meegenomen goederen, waaronder apparatuur, software bestanden, mediahulpmiddelen, bescheiden monster en voertuigen veroorzaakt is School van de Basis niet aansprakelijk tenzij de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van School van de Basis.
9.5 School van de Basis is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek aan, enige hoedanigheid van of omstandigheid in een aan School van de Basis ter beschikking staande onroerende zaak.
9.6 Opdrachtgever en/of Deelnemer vrijwaart School van de Basis voor aanspraken van derden, waaronder Deelnemers, ter zake van schade als in deze bepaling bedoeld.
9.7 Aansprakelijkheid voor schade ontstaan door overmacht en/of annulering door School van de Basis is uitgesloten.

10. Trainingsmaterialen/Intellectuele eigendomsrechten

10.1 Alle door School van de Basis geproduceerde en/of beschikbaar gestelde tekst en beeldmaterialen zoals onder andere maar niet beperkt tot trainingsmaterialen, filmopnamen, fotografie, brochures, (hand)boeken, presentaties en publicaties zijn en blijven, onafhankelijk van de aard van deze zaken, intellectueel eigendom van School van de Basis.
10.2 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van School van de Basis is het Opdrachtgever en/of Deelnemer en/of Docent niet toegestaan deze materialen of delen van deze materialen te (laten) publiceren of op welke wijze dan ook te vermenigvuldigen en/of te verspreiden.
10.3 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van School van de Basis is het niet toegestaan deze materialen of delen van deze materialen te gebruiken voor onderwijsdoeleinden.
10.3 De intellectuele eigendomsrechten op offertes en voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van School van de Basis berusten uitsluitend bij School van de Basis.
10.4 Opdrachtgever en/ of Deelnemer zal bij schending van deze verbintenis de door School van de Basis geleden schade in de ruimste zin des woords – waarvan niet uitgesloten is immateriële schade – vergoeden.
10.5 Mediapublicaties over de inhoud van de overeenkomst en de training en mediapublicaties waarbij gebruik wordt gemaakt van de onder 10.1 bedoelde zaken zijn uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van School van de Basis.

11. Klachten

11.1 Klachten worden schriftelijk kenbaar gemaakt bij School van de Basis binnen 8 dagen.
11.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij School van de Basis, nadat de Opdrachtgever en/of Deelnemer de gebreken heeft geconstateerd.
11.3 Bij School van de Basis ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, geregistreerd, beantwoord en worden vertrouwelijk behandeld door beide partijen. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd nodig vraagt, wordt door School van de Basis binnen een termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever en/of Deelnemer een meer uitvoering antwoord kan verwachten.
11.4. School van de Basis stelt de klager schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het onderzoek naar aanleiding van de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die zij daaraan verbindt. Ingeval de klager zich door de behandeling dan wel de afdoening van de klacht onvoldoende recht voelt aan gedaan bestaat de mogelijkheid tot beroep bij een onafhankelijke derde. Bij de kennisgeving wordt melding gemaakt van de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nationale Ombudsman.
11.5 Het bepaalde in 11.4 is eveneens van toepassing op degene tegen wiens gedraging de klacht zich richt.
11.6 Het oordeel van de beroepsinstantie is voor School van de Basis bindend; eventuele consequenties worden door School van de Basis binnen redelijke termijn afgehandeld.
11.7 Indien de klacht niet met bovenstaande kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
11.8 In beginsel gaat School van de Basis ervanuit, dat er in goed overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor de klacht.

12. Geschillen

12.1 Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en School van de Basis waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Voor de beoordeling en berechting van alle geschillen voortvloeiende uit de tussen Opdrachtgever en/of Deelnemer en School van de Basis gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde zal de rechter van de vestigingsplaats van School van de Basis bevoegd zijn.
12.3 In beginsel gaat School van de Basis ervanuit, dat er in goed overleg een voor beide partijen passende oplossing komt voor het geschil.

13. Communicatie

13.1 Communicatie en contact met School van de Basis betreffende algemene zaken, administratieve zaken of trainingen kan geschieden via telefoon of e-mail.
13.2 School van de Basis streeft ernaar om binnen vijf werkdagen te reageren op voicemail en e-mail.
13.3 Bij schriftelijke vragen welke meer tijd nodig hebben om op de juiste manier beantwoord te worden zal de reactietijd langer kunnen zijn. In dit geval zal er binnen één week een ontvangstbericht worden verstuurd met daarin een termijn waarbinnen uiterlijk een reactie verwacht kan worden.